• slider image 62
  • slider image 59
  • slider image 60
  • slider image 61
  • slider image 63
  • slider image 64
  • slider image 65
  • slider image 66
:::

本土語言網站資料

檔案名稱
日期 大小 人氣
folder 01行政運作 3檔案 84
folder 02課程計畫 7檔案 90
folder 03好站報報 1檔案 94
folder 04閩南語演講比賽錄音檔 6檔案 54
folder 05語文競賽文章 1檔案 69
folder 06台語俗諺 5檔案 234
folder 07母語音樂 13檔案 172
folder 08俚諺省思 6檔案 128
:::

會員登入